Alugueiro Lares exixe, para a firma dos contratos de aluguer de vivenda permanente, como norma xeral:

 • Garantías
  • Entrega de fianza.
  • Presentación de aval bancario e/ou firma do Modelo oficial ACP 51-P da “Corte de Arbitraje Económico
   de Derecho y Equidad”.
  • Entrega de copia do contrato de traballo e da última nómina.
 • Abono por adiantado do primeiro mes de renta
 • Compromiso de permanencia de 6 meses.
 • Non se admiten os animais domésticos.

alugar en Cangas do morrazo

 • flickr
 • google
 • facebook